Mitä on ensivaste?

Ensivasteella tarkoitetaan lähintä mahdollista pelastustoimen yksikköä, joka kykenee antamaan ensiapua tehokkaampaa hoitoa ja joka tavoittaa hätätilapotilaan todennäköisesti ennen ensihoidon ambulanssia. Ensivaste-toiminnalla pyritään nopeuttamaan hätätilapotilaan hoidon aloittamista ja täten parannetaan potilaan mahdollisuutta selvitä hätätilanteesta.

Ensivasteyksiköllä on valmius tehdä ensiarvio tilanteesta, suorittaa hätäensiapu potilaan peruselintoimintojen eli hengityksen- ja verenkierron turvaamiseksi, sekä raportoida tilanteesta matkalla oleville ensihoidon yksiköille (ambulanssi / ensihoitoa antava lääkäriyksikkö).

Ensivasteen hälyttäjänä toimii hätäkeskus, joka riskinarvion tehdessään on todennut potilaan hyötyvän nopeasta avusta. Samaan aikaan kohteeseen hälytetään myös ensihoitoyksikkö eli ambulanssi. Ensihoitajat jatkavat ensivasteen aloittamaa hoitoa, sekä kuljettavat tarvittaessa potilaan. Ensivasteyksikkö ei siis kuljeta potilasta hoitopaikkaan, vaan tukee ja auttaa varsinaista sairaankuljetusta.

Ensivaste ja korona
Korona näkyi myös ensivastetoiminnassa


Ensivastetoiminta Ruskolla

Ruskolla ensivaste-toimintaa harjoittaa Vahdon VPK lähinnä entisen Vahdon kunnan alueella. Vahdon VPK aloitti ensivaste-toiminnan vuonna 1997 toiminnan perustuessa terveyskeskuksen kanssa tehtyyn sopimukseen. Koulutusvaatimus ryhmässä toimivilla oli palokuntien ensiapukurssi sekä ensivastekurssi. Henkilöstöön kuului myös terveydenhuollon ja pelastusalan ammattilaisia, joten esimerkiksi lääke-/nestehoidon aloittaminen ensivasteyksikön toimesta oli usein mahdollista jo tilanteen alkuvaiheessa.

Nykyisin Vahdon VPK:lla on ensivastesopimus Varsinais-Suomen hyvinvointialueen pelastuslaitoksen kanssa. Varusteet ja välineet tulevat pelastuslaitokselta, koulutuksen suunnittelusta ja sisällöstä vastaa erikoissairaanhoidon ensihoidon henkilöstö. Ensivasteryhmä pitää taitoja yllä harjoittelemalla säännöllisesti omissa harjoituksissa ja alueen palokunnille järjestettävissä koulutuspäivissä. Osaamista mitataan vuosittain suoritettavilla näytöillä ja kokeella.

Eniten yksikköä työllistävät rintakivut, elottomuudet, epäselvät sairaskohtaukset ja erilaiset onnettomuudet. Tavoitamme potilaat taajama-alueella noin viidessä minuutissa ja haja-asutusalueella noin 10-15 minuutissa hälytyksestä. Yksikkö saattaa ehtiä toimia kohteessa jopa 20 minuuttia ennen ensihoidon saapumista.

Ensivastetoiminta vaatii säännöllistä harjoittelua
Ensivastetoiminta vaatii säännöllistä harjoittelua


Hoitovälineet

Sammutusautossa on ensivastetoimintaan tarvittava välineistö, mittauslaitteet, mukaan lukien defibrillaattori ja happi. Vuosien saatossa hoitovälineistöä on uusittu ja muokattu vastaamaan nykypäivän tarpeita.

Erityisesti elottoman potilaan hoidossa on tärkeä saada apua mahdollisimman nopeasti. Elvytystilanteisiin ensivasteyksikköllä on käytössä defibrillaattori eli sydäniskuri, larynxmaski hengitysteiden auki pitämiseen ja happea. Varhain aloitettu peruselvytys parantaa potilaan ennustetta ja ensivaste jatkaa maallikon aloittamaa elvytystä.

Vahdon VPK - Ensivasteyksikkö
Sammutusautossa on myös ensivastetoiminnan välineitä