Mitä on ensivaste?

Ensivasteella tarkoitetaan lähintä mahdollista pelastustoimen yksikköä, joka kykenee antamaan ensiapua tehokkaampaa hoitoa ja joka tavoittaa hätätilapotilaan todennäköisesti ennen ensihoidon ambulanssia. Ensivaste-toiminnalla pyritään nopeuttamaan hätätilapotilaan hoidon aloittamista ja täten parannetaan potilaan mahdollisuutta selvitä hätätilanteesta.

Ensivasteyksiköllä on valmius tehdä ensiarvio tilanteesta, suorittaa hätäensiapu potilaan peruselintoimintojen eli hengityksen- ja verenkierron turvaamiseksi, sekä raportoida tilanteesta matkalla oleville ensihoidon yksiköille (ambulanssi / ensihoitoa antava lääkäriyksikkö).

Ensivasteen hälyttäjänä toimii hätäkeskus, joka riskinarvion tehdessään on todennut potilaan hyötyvän nopeasta avusta. Samaan aikaan kohteeseen hälytetään myös ensihoitoyksikkö eli ambulanssi. Ensihoitajat jatkavat ensivasteen aloittamaa hoitoa, sekä kuljettavat tarvittaessa potilaan. Ensivasteyksikkö ei siis kuljeta potilasta hoitopaikkaan, vaan tukee ja auttaa varsinaista sairaankuljetusta.


Ensivastetoiminta Ruskolla

Ruskolla ensivaste-toimintaa harjoittaa Vahdon VPK lähinnä entisen Vahdon kunnan alueella. Vahdon VPK aloitti ensivaste-toiminnan vuonna 1997 toiminnan perustuessa terveyskeskuksen kanssa tehtyyn sopimukseen. Koulutusvaatimus ryhmässä toimivilla on palokuntien ensiapukurssi sekä ensivastekurssi. Henkilöstöön kuuluu myös terveydenhuollon ja pelastusalan ammattilaisia, joten esimerkiksi lääke-/nestehoidon aloittaminen ensivasteyksikön toimesta on usein mahdollista jo tilanteen alkuvaiheessa. Ensivasteryhmä pitää taitoja yllä säännöllisen koulutuksen avulla.

Ensivasteyksikön apua tarvitaan vuosittain noin 40 kertaa. Eniten yksikköä työllistävät rintakivut, elottomuudet ja epäselvät sairaskohtaukset. Tavoitamme potilaat taajama-alueella noin viidessä minuutissa ja haja-asutusalueella noin 10-15 minuutissa hälytyksestä. Yksikkö saattaa ehtiä toimia kohteessa jopa 20 minuuttia ennen ambulanssin saapumista.


Hoitovälineet

Sammutusautossa on ensivastetoimintaan tarvittava välineistö, mittauslaitteet, mukaan lukien defibrillaattori ja happi. Vuosien saatossa hoitovälineistöä on uusittu ja muokattu vastaamaan nykypäivän tarpeita.

Defibrillaattori on tarpeen silloin, kun hoidetaan potilasta, jonka sydän on jostakin syystä joutunut tilaan, jossa se ei kierrätä verta ja seurauksena saattaa olla sydänpysähdys. Defibrillaattorilla voidaan sähkövirran avulla yrittää kääntää sydämessä oleva hengenvaarallinen rytmihäiriö normaaliksi sydämen perusrytmiksi.

Verenkierron sekä hengityksen hoitoon tarvittavia välineitä
Verenkierron sekä hengityksen hoitoon tarvittavia välineitä.
Kuvassa vammapotilaan tukemiseen tarvittavia välineitä - tyhjiöpatja, tukikaulurisarja, kauhapaarit.
Kuvassa vammapotilaan tukemiseen tarvittavia välineitä – tyhjiöpatja, tukikaulurisarja, kauhapaarit.
Ensivaste-yksikkö
Ensivasteyksikkö.